Definition of nabo - Reference.org > Your most extensive resource for Definitions & Translations

Definition of nabo

What is the definition of "nabo"?
 • nabonoun
 • 1. Same as anabo. See devil's-cotton.


Use "nabo" in a sentence
 • "I did not just get off of the camión de nabo you know."

  "Sinxusa namaDept kahulumeni ukuthi azisebenzise lezizindawo uma benemihlangano balale, badle bahlanganele khona ukuze labomama nabo bathuthuke."

  "Thina bantu base Mzantsi Afrika siqhele ukuhlala nabo abantu bamanye amazwe - iminyaka ngeninyaka."

Translate nabo

How to Say "nabo" in:
 • Spanish: nabo
 • German: nabo
 • French: nabo
 • Mandarin: nabo
 • Japanese: nabo

Words Like nabo

NEARBY & RELATED ENTRIESALTERNATIVE SEARCHES FOR nabo